โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG จิตอาสา Inspiring Thoughts 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG จิตอาสา Inspiring Thoughts 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018
              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา