โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการบิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรการบิน
               วันที่ 20 พฤาภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา