โลโก้เว็บไซต์ อปท. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อปท.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
               วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบฯ ภาคเหนือเขต 1/1 ที่มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา