โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา