โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคลและ ดร.อรุณี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา