โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการไคเซนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการไคเซนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการไคเซนต์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน
        วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์อมรรัตน์ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา