โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา