โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยว ทำการเรียนการสอนเพื่อบูรณาในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการท่องเที่ยว ทำการเรียนการสอนเพื่อบูรณาในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรการท่องเที่ยว ทำการเรียนการสอนเพื่อบูรณาในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
          การบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์รจนา บุญลพ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ และ รายวิชาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ โดยอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี สาขาการท่องเที่ยวและการโรง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา