โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน)
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยเป็นการเลือกตั้งฯ ในส่วนของตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) กำหนดการเลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2560 แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา