โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560)
    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา