โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYTEM) สำหรับเลขาการคณะกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน ระหว่ารงวันที่ 19-20 มีนาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา