โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.30 น. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา