โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา