โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ในวันที่ 25 มกราคม 2560  อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา