โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอแม่ลาว
           เช้าวันนี้ 24 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทัพยากรเชียงราย และอาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ชร. เข้ามอบกระเช้าสวัส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา