โลโก้เว็บไซต์ กองคลัง ทบทวนแนวปฏิบัติระเบียบเบิกจ่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองคลัง ทบทวนแนวปฏิบัติระเบียบเบิกจ่าย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย
กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมทบทวนแนวปฏิบัติระเบียนเบิกจ่ายแนวทางการพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผศ.พรรณี  น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา