โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
          คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา