โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา