โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในกาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสัมคมและประเทศชาติ
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจึงขอ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
     1.ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562

       2. เกณฑ์การคัดเลือก 

       3. รายละเอียดโครงการและการส่งผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม
ผูู้ประสานงานโครงการ คุณทิพวรรณ คุณวรพล คุณปนัดดา โทรศัพท 02-2470013 ต่อ 1327 - 28 

       
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา