โลโก้เว็บไซต์ บทความ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 บทความ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการมอบของรางวัล ของกิจกรรมการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของานวิทยบริการฯ
พุธ 8 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้จัดกิจกรรมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ได้มีบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงรายได้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 108 คน &n... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ฐาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
พุธ 1 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ฐาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams กำหนดการฝึกอบรม หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete และฐานข้อมูล Environment Complete วั... >> อ่านต่อ


เปิดบริการแล้ว Co-Working Space พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดบริการแล้ว Co-Working Space พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้  สำหรับใช้อ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม  ห้องติวหนังสือ ห้องประชุม เรียนออนไลน์ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30  - 16.30 น. (วันเวลาราชการ) ณ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


งานวิทยบริการจ้ัดโครงการอบรม เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

งานวิทยบริการจ้ัดโครงการอบรม เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form  จากผู้มีประสบการณ์ตรง ให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป >> อ่านต่อ


ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - Book SE-ED E-Library
พุธ 16 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                      แนะนำการใช้บริการ SE-ED E-library : งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา SE-ED E-Library คือ Professional E-book Library Platform ที่ SE-ED ร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานได้สามารถเข้าถึงอีบุ๊คลิขสิทธิ์ได้อย่างไม่ยากอีกต่อไป โดยข้อมูลหนังสือของทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ แท็ปเลต หรือมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความ... >> อ่านต่อ


ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ RMUTL Account ได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/rmutlaccount โดยก่อนที่จะได้ RMUTL Account นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวัติในระบบทะเบียนกลาง จึงจะได้ RMUTL Account ลิงค์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rm... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210607151141_97293.pdf        คู... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว...!! อัพเกรดชีวิตในรั้ว มทร.ล้านนา ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วย RMUTL APP
พุธ 17 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดการใช้งาน RMUTL UAPP    ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา RMUTL U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย - ข่าวสาร - ตารางเรียน/กิจกรรม - เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้บริการสำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ภายในมหาวิทยาลัย
อังคาร 16 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดเตรียมห้องให้บริการบุคลากรและนักศึกษา สำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยมีพื้นที่ให้บริการภายในห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ โดยเปิดให้บริการวันวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 148

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา