โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อ วารสาร / นิตยสาร ซื้อเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2562 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อ วารสาร / นิตยสาร ซื้อเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยงานห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อจัดซื้อ วารสาร นิตยสาร การนี้ทาง ห้องสมุดขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อวารสาร นิตยสาร วารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้ได้รายการวารสาร นิตยสาร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ช่องทางเสนอซื้อรายการหนังสือ/วารสาร/นิตยสาร
1. ดาวโหลดแบบฟอร์มเสนอซื้อรายการหนังสือ ได้ที่ https://goo.gl/TE6485   แล้วส่งมาที่ แจ้งโดยตรงที่ Line ID : tama.tums  หรือ โทร . 2001 ท

2. กรอกข้อมูลรายการหนังสือ วารสารที่ต้องการทีี่
Google  From https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7truF20nTFVd17HwRuWfLr40SX1hOqF_L5sV7wfxFosfIVg/viewform

และทางห้องสมุดขอแจ้งรายชื่อวารสารที่มีแล้ว ดังนี้ ค่ะ

BrandAge 
Business+ 
Computer to day
Engineering today
HR magazine
Industrial technology review
Logistics thailand
Marketeer
MarketPlus
MBA
National Geographic
ROOM
Strategy+Marketing Magazine
The Absolute Sound stage
กรมบัญชีกลาง
เกษตรก้าวหน้า
ข่าวช่าง
 
เคหการเกษตร
จุลสารข้อมูลสมุนไพร
ฉลาดซื้อ
ชีวจิต
ไชยนารายณ์
เซมิคอนดักเตอร์
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เที่ยวรอบโลก
นักบริหาร (Executive Journal)
บรรจุภัณฑ์ไทย
บริหารธุรกิจ
บ้านและสวน
 
พัฒนาเทคนิคศึกษา
ไฟฟ้าและอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แม่บ้าน
วารสาร อพวช.
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมสาร มก.
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ศรีปทุมฉบับมนุษย์ศาสตร์
ศรีปทุมฉบับวิทยาศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
สสวท.
สารคดี
สารสนเทศศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เส้นทางเศรษฐี
หมอชาวบ้าน
อนุสาร อสท.
มติชน 
เอกสารภาษีอากร
วิศวสารลาดกระบัง

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา