โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       

    ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21

          สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่
 โดยนักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์ ► RMUTL Education : Innovation of education 
ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                   วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 18.00 น.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 13.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์                                   วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 18.00 น.

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา

 1. การดำเนินการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ประกอบด้วย
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสนักศึกษา 60
  • หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รหัสนักศึกษา 59
  • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 62
 2. ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดให้มีการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการสอบของแต่ละเขตพื้นที่ ขอให้นักศึกษาในแต่ละคณะเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว
 3. ระบบการสอบจะเปิดตามวันและเวลาของแต่ละศูนย์สอบกำหนด หากพ้นกำหนดการสอบ
  ขอสงวนสิทธิ์การบันทึกผลการสอบในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
 4. กรณีที่นักศึกษามีปัญหาการสอบ หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานวิทยบริการ กองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา