โลโก้เว็บไซต์ การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2561 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ีงเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือ การบอกรับสมาชิกฐ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อการอ่้างอิง กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
          สำหรับปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database)  เพื่อให่้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน

สามารถใช้บริการได้ที่
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/  :   เว็บไซต์งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php  : ฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2561 

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php 

หมายเหตุ : การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ได้เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องดำเนินการขอรหัสผู้ใช้ VPN จากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถดูจากคู่มือบริการสารสนเทศ - การติดตั้ง VPN
จากลิ้งค์  https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to  เลือกคู่มือการติดตั้ง VPN ได้เลยครับ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา