โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-19 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 วันที่ : 2018-02-19

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  มีความประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพดี จึงได้จัด "การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ได้รับรางวัลตำราดีเด่นจะได้เข้าเข้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามรายละเอียด สิ... >> อ่านต่อ


วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยบทความที่จัดส่งจะผ่านการพิจารณาประเมิน (Peer-Reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ www.eit-researchjournal.com หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 E-mail: editor-rd@eit.or.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา