โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 41 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Welcome to EECON-41

               การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ เสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

               การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

               ในปี พ.ศ. 2561 นี้นับเป็นครั้งที่ 41 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ธีมของงานที่ว่า "วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม" ในระหว่างวันที่ 21 -23 พฤศติกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จ. อุบลราชธานี โดยการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานระดับชาติ และระดับสากล อีกทั้งจะมีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ มาร่วมแสดงผลงานวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษา เพื่อวงการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ของประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทรศัพท์ 0-2579-111 ต่อ 2272
โทรศัพท์ 0-2579-111 ต่อ 2147


https://eecon41.ubu.ac.th


https://www.facebook.com/EECON41

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2417/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา