โลโก้เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)
https://www.tci-thaijo.org/
คู่มือการใช้งาน ThaiJo2 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/…/1AVXTSIgzP5sw9LRmtVYIeE5kYXl…/edit
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจใช้งาน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index/about
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา