โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561
พุธ 23 พฤษภาคม 2561

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561 กับบรรยากาศใหม่ ที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านหนังสือ และการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม ค้นหาหนังสือ ค้นคว้างานวิจัย และอื่นๆ  ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 และ 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ... >> อ่านต่อ


ใบประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL Certificate
พุธ 9 พฤษภาคม 2561

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย บัดนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการรับมอบใบประกาศจากทางบริษัท สำหรับผู้เข้าสอบที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 โดยสามารถรับใบประกาศได้ที่ ห้อง สนง.วิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่ รายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561

Welcome to EECON-41                การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ ... >> อ่านต่อการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2561
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ีงเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข... >> อ่านต่อ


เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

               บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

          ห้องสมุดขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่   และเสนอรายการหนังสือที่ต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์หนังสือ CK.BOOK เพื่อร่วมคัดเลือกเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ใต้อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  มีความประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพดี จึงได้จัด "การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ได้รับรางวัลตำราดีเด่นจะได้เข้าเข้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามรายละเอียด สิ... >> อ่านต่อ


วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

          วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยบทความที่จัดส่งจะผ่านการพิจารณาประเมิน (Peer-Reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ www.eit-researchjournal.com หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 E-mail: editor-rd@eit.or.th >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษา
อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียด>>>กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและกติกาและเกณฑ์การตัดสินประกวด และการติดต่อ กลับดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา