โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา มาใช้บริการมุมแนะนำหนังสิอใหม่ของห้องสมุด
พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561

       ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดได้จัดมุมแนะนำหนังสือเรียนใหม่  สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา ที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถมาใช้บริการได้ที่ หน้าเคาเตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3 ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากต้องการหนังสือเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เค้าเตอร์บริการยืม - คืน ได้ทั้ง ชั้น 3 และ 4 ครับ >> อ่านต่อ


บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกับบุคลากรงานวิทยบริการฯ เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์  >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.2
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการบัญชี เทียบโอน 2.2.2 ณ ห้อง Tell Me More ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ น่ารัก ตั้งใจมาก ขอให้น้องๆ ได้เกรด A วิชานี้นะครับ >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบัญชี 2.2.1
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561

      วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา สาขาการบัญชี เทียบโอน 2.2.1 ณ ห้อง Tell Me More ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ น่ารัก ตั้งใจมาก ขอให้น้องๆ ได้เกรด A วิชานี้นะครับ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

                ด้วย ห้องสมุด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในภาคเรียนที่ 1 / 2561 นั้น ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                    ห้องสมุด จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับอาจาร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561
พุธ 23 พฤษภาคม 2561

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561 กับบรรยากาศใหม่ ที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านหนังสือ และการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม ค้นหาหนังสือ ค้นคว้างานวิจัย และอื่นๆ  ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 และ 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ... >> อ่านต่อ


ใบประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL Certificate
พุธ 9 พฤษภาคม 2561

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICDL สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย บัดนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการรับมอบใบประกาศจากทางบริษัท สำหรับผู้เข้าสอบที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 โดยสามารถรับใบประกาศได้ที่ ห้อง สนง.วิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่ รายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561

Welcome to EECON-41                การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ ... >> อ่านต่อการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2561
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ีงเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 25

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา