โลโก้เว็บไซต์ วัชพันธ์ ศิริ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

 ผู้เขียน : วัชพันธ์ ศิริ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561
พุธ 23 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ ห้องสมุด ต้อนรับเปิดเทรอม 1 /2561 กับบรรยากาศใหม่ ที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านหนังสือ และการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม ค้นหาหนังสือ ค้นคว้างานวิจัย และอื่นๆ  ได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 และ 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

Welcome to EECON-41                การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ ... >> อ่านต่อ


การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2561
จันทร์ 12 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ีงเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข... >> อ่านต่อ


เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ห้องสมุดขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมงานจัดแสดงบูธหนังสือใหม่   และเสนอรายการหนังสือที่ต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์หนังสือ CK.BOOK เพื่อร่วมคัดเลือกเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ใต้อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  มีความประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพดี จึงได้จัด "การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ได้รับรางวัลตำราดีเด่นจะได้เข้าเข้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามรายละเอียด สิ... >> อ่านต่อ


วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วสท. ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ใน "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยบทความที่จัดส่งจะผ่านการพิจารณาประเมิน (Peer-Reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ www.eit-researchjournal.com หากสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 E-mail: editor-rd@eit.or.th >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษา
อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ของนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียด>>>กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและกติกาและเกณฑ์การตัดสินประกวด และการติดต่อ กลับดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการ Book Review แนะนำนวนิยายน่าอ่านประจำเดือน
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ  มุมนิทรรศการแนะนำหนังสือ ประเภท นวนิยาย แนะนำน่าอ่านประจำเดือน ที่ มุมแนะนำ Book Review หน้าเคาเตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 3  วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  หรือ ค้นหารายชื่อนวนิยาย หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้ที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Website: autolib.rmutl.ac.th ได้เลยค่ะ หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 >> อ่านต่อ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งประชาสัมพันธ์ เอกสารการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ออกอากาศระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ( 17 สัปดาห์ ) จำนวน 1 เล่ม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 43

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา