โลโก้เว็บไซต์ E - Journal (Thai) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

E - Journal (Thai)


วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารวิจัย มข.

วารสารเกษมบัณฑิต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Journal)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ.

วารสารศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อบ.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารสมาคมนักวิจัย

วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่

วารสารทรัพยากรมนุษย์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสาร มทร. อีสาน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย

AU Journal of Technology

ABAC Journal

ABAC Journal

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
       

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา