โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา

นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
กลุ่มวิชาสุขภาพ สาขาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์