โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ : สาขาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาบูรณาการให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่า ของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ การเรียนรู้ด้านภาษา ที่จำเป็นต่อการสื่อสาร