โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ และสีประจำสาขา  | สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำสาขา


ตราสัญลักษณ์ และสีประจำสาขา

 

 สีประจำสาขา คือสีเหลือง