โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงสร้างบุคลากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
อาจารย์ขจร  อนุดิตย์

อาจารย์ขจร อนุดิตย์

อาจารย์ (หัวหน้าสาขา)

ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ์

ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์

ผศ.ดร.วิโรจน์  ปงลังกา

ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม