โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร ไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


หลักสูตร
        ภาษาไทย :      หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                                  
                         และโทรคมนาคม (5 ปี)
        ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronic 
                         Engineering and Telecommunication
    ปริญญา
        ภาษาไทย :       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
                          ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
        ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science in Technical Education (Electronic Engineering and Telecommunication)
                          B.S.Tech.Ed. (Electronic Engineering and Telecommunication)
 


ระยะเวลาของหลักสูตร         ศึกษาปกติ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม 
และเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ 
มีทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ที่สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 อาชีวศึกษาและการศึกษาขั้น-พื้นฐานในภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการใช้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1.รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
 หรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
 โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1.ครูอาชีวศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2.ผู้ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3.วิศวกรและนักเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
4.นักวิชาการและวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5.นักวิเคราะห์ ออกแบบ และดูแลระบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
6.นักบริหารทางด้านวิชาชีพ
7.วิศวกรฝ่ายฝึกอบรม หรือวิศวกรฝ่ายขาย ในโรงงาน หรือในบริษัทเอกชน
8.ประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางการศึกษาต่อ
1.เรียนต่อปริญญาโท ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร                          80,000 บาท
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา                       8,000 บาท
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน                            4,000 บาท