ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา


รายละเอียดโครงการอบรม

• รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (จำนวน 200 คน)
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรม ที่เข้าอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาในการจัดอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 

เทคนิคการอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถาม-ตอบปัญหา โดยวิทยากร
1. คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน
2. คุณมนูญ ปานอุทัย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)


ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ เอกสารประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร ไม่รวมที่พัก)
เอกสารประกอบการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย
• คู่มือปฏิบัติงาน : ประมวลกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับใหม่ล่าสุด) รวมรวมโดยนายอธิวัฒน์ โยอาศรี จำนวน 1 เล่ม
• เอกสารประกอบการบรรยาย : ข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดทำโดยนายอธิวัฒน์ โยอาศรี และทีมงาน จำนวน 1 เล่ม
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป
เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมอบรมขอถอนคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมอบรมแทน จะต้องแจ้งให้ มหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมและการตอบรับ
ช่องทางที่ 1
1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม” กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยท่านจะได้รับรหัสการลงทะเบียนไว้สำหรับแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
2) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มทร.ล้านนาเชียงราย (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน
3) แจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบรับสมัครออนไลน์ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ โดยกรอกรหัสการลงทะเบียน และกดปุ่ม Search เลือก“แจ้งการชำระเงิน” กรอกรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน และแนบสำเนาใบโอนเงิน หลังจากนั้นกดปุ่ม “แจ้งการชำระเงิน”


ช่องทางที่ 2
1) ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมอบรมให้ ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/
2) ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มทร.ล้านนาเชียงราย (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน
3) ส่งหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
(1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
(2) หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทางอีเมล์ uniservecrrm@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 0 5372 3977 เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนในวันจัดการอบรม เว้นแต่ ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมไม่เต็มตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2561 (จำนวน 250 คน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 มกราคม 2562 (จำนวน 200 คน)
และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวน

 

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาคารอำนวยการ
ชั้น 1 เลขที่ 99 ม. 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5372 3979 ต่อ 1236, 1230
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุปราณี แสนคำ และ
นางสาวปาณิสรา ทองคำเอี่ยม เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-6750856 หรืออีเมล์ uniservecrrm@gmail.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย