ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/Bh/Announce2/search.php

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2563

 1. วันที่ 22 – 23 เม.ย. 2563 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh (เมนู 27)
 2. ดูอัตราค่าบำรุงการศึกษาที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh  (เมนู 29)
 3. วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดาวโหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh (เมนู 28)
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 7,500 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
 4. วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชำระที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ดาวโหลดกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ และกำหนดการสำคัญอื่น ๆ ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/web/admission
  ***หากนักศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อตามรายชื่อในประกาศรอบ TCAS 2 ไม่ทำการยืนยันสิทธิ์และชำระค่าบำรุงการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา***

ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2.1 สำหรับผู้สมัครรอบ 2 : TCAS 2 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll Up