ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง รายละเอียดดังนี้

 

รายการ กำหนดการ
1.สมัครทางไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางไปรษณีย์รูปแบบธนาณัติ)

ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh  เมนูที่ 16

(และต้องแนบธนาณัติฉบับจริง,สำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน)

14 – 25 ก.พ. 63
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. กดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร เมนูที่ 17 และนำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครดังกล่าว ไปชำระเงินสด ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หลังชำระเงินอย่างน้อย 3 วันให้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh  เมนูที่ 12

14 – 29 ก.พ. 63
3.สมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ)

เอกสารที่ต้องนำมา : บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง

7 มี.ค. 63
4.สอบข้อเขียน
ยกเว้น
4.1 กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป เฉพาะผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.6 เพื่อสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี , 5ปี และ
4.2 กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะแล้ว
ไม่ต้องสอบข้อเขียน ให้รอสอบสัมภาษณ์
28 มี.ค. 63
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน

11 เม.ย. 63

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

6.สอบสัมภาษณ์

17 เม.ย. 63

รายงานตัวเวลา 09.00 น.

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

20 เม.ย. 63

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

8.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27 22 -23 เม.ย. 63
9.ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน
(พิมพ์ใบชำระเงินที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 28
29 เม.ย. – 3 พ.ค. 63
10.ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 63
11.วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 1 มิ.ย. 63

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Scroll Up