ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และระดับ ปริญญาตรี รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/Announce/search.php?fbclid=IwAR23Wj6m0Av5nuYc8i4vo3FmneEHLepjivJWVl-DkrT78qAjlhQ2uOYtjJU
หรือตรวจสอบชื่อจากไฟล์ PDF ดังนี้

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส.
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปริญญาตรี

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

 1. วันที่ 30 – 31 ม.ค. 2563 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc (เมนู 19)
 2. วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ดาวโหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc (เมนู 21)
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
  • ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 7,500 บาทต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ , ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ฯลฯ
 3. วันที่ 5 – 9 ก.พ. 2563 นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชำระที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ดาวโหลดกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ และกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/web/admission
  ***หากนักศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อตามรายชื่อในประกาศรอบ TCAS1 ไม่ทำการยืนยันสิทธิ์และชำระค่าบำรุงการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา***
Scroll Up