กรอกแบบสอบถามข้อมูลผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

อนาคตที่คุณกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ที่ราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรอกแบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สำหรับผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในระดับ ปวส. และปริญญาตรี สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

Scroll Up