ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 Extra Lanna ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 5 Extra Lanna ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามกำหนดการดังนี้
    1.  ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php
    2. นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามข้อ 1 ไปชำระเงินสดผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
      ภายในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ตามวัน เวลา ที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินดังกล่าวเปิดให้บริการ
  2. กำหนดการอื่น ๆ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามเอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
Scroll Up