ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 EXTRA LANNA ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 5 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 EXTRA LANNA ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 EXTRA LANNA ครั้งที่ 1 และให้ปฏิบัติดังนี้
     1. ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามกำหนดการดังนี้
          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ที่ http://www.entrance.rmutl.ac.th/R3/ เมนูที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          2. นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามข้อ 1. ไปชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562
     2. กำหนดการอื่น ๆ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามเอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด (หากไม่ได้รับกำหนดการให้ติดต่อขอรับได้ที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่)

Scroll Up