กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ URL : https://regis.rmutl.ac.th/student/login เข้าสู่ระบบดังนี้
          User : รหัสนักศึกษา โดยรหัสนักศึกษาระบุในบัตรชำระค่าบำรุงการศึกษา
          Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 0-5372-3979  ต่อ 1113

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาและเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1. เอกสารรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวทะเบียนบ้านบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ระบุวันสำเร็จการศึกษาไม่เกินวันที่ 17 มิถุนายน 2562) จำนวน 3 ฉบับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 0-5372-3979  ต่อ 1113

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อบรมจริยธรรม วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562

อาคารวิทยบริการ เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เรียนปรับพื้นฐาน

1.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 (เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5130

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2562 (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)
-> ดาวน์โหลดตารางปรับพื้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (.PDF)
-> แผนที่อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5992

จำหน่ายเครื่องแบบ / ชุดนักศึกษา วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562

จำหน่ายเครื่องแบบ / ชุดนักศึกษา ณ ห้องสหการ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลดรายละเอียดการซื้อเครื่องแบบนักศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 5005

Scroll Up