ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 5 : Extra Lanna ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบ 5 : Extra Lanna ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
15 – 30 พ.ค. 62
2
สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
31 พ.ค. 62
3
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
5 มิ.ย. 62
4
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php เพื่อชำระเงิน ณ ธนาคารกสิกรไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
6 -7 มิ.ย. 62
5
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
17 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สมัครพร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
2.
รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
3.
ใบรายงานผลการศึกษา (จนถึงภาคเรียนล่าสุด) จำนวน 1 ใบ

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
ภาค
จำนวนรับ
851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ม.6ทุกแผนการเรียน
ปกติ
27
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สา ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
ปกติ
26
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรม
ปกติ
28
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ปกติ
30
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี) ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปกติ
21
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปกติ
18
253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปกติ
26
254 บช.บ.การบัญชี – การบัญชี (4ปี); ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปกติ
22
552 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
ปกติ
14
553 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ปกติ
5
555 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ
ปกติ
6
651 บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การตลาด เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ปกติ
20
653 บช.บ.การบัญชี – การบัญชี เทียบโอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ปกติ
5
655 บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ปกติ
5
Scroll Up