ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 5 Extra Lanna ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 5 Extra Lanna ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสมัครเป็นที่เรียบร้อบแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบ 5 Extra Lanna ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีกำหนดการรายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องนำหลักฐานมารายงานตัว ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง (ถ้ามี)

3. เอกสารแสดงผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา

4. กรณีไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็นอย่างที่สุด ให้ผู้ปกครองแจ้งงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ห้องวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 หากแจ้งภายหลังที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

Scroll Up