ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ทุกกลุ่ม) รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 2 : รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส.

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปริญญาตรี

3. รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์

โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานบริหาร

Scroll Up