นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House

นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2562

  1. สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ได้ที่   http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/html/Qchtm ระหว่างวันที่  30 – 31 มกราคม  2562
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน http://entrance.rmutl.ac.th/Qc   เมนูที่ 21
  3. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ณ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://entrance.rmutl.ac.th/Qc โทร 053 723979 ต่อ 1113

Scroll Up