ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการรับสมัคร

  รอบ 3 : Admission 1 (รับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท.URL : http://www.cupt.net 17- 27 เม.ย. 63
  2.ประกาศผลสอบข้อเขียน 8 พ.ค. 63
  3.สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ค. 63
  4.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 17 พ.ค. 63
  5. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์
  6.ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน 20 – 21 พ.ค. 63
  7.ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 63
  8.วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 29 มิ.ย. 63

  รอบ 5 :Extra Lanna (ม.6/ปวช./ปวส.)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครด้วยตนเอง 17 เม.ย. – 18 พ.ค. 63
  2. รับสมัครทางไปรษณีย์
  งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
  17 เม.ย. – 15 พ.ค. 63
  3.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 22 พ.ค. 63
  4. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามประกาศพื้นที่เชียงราย
  5.ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน 25 – 2 6 พ.ค. 63
  6.ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ ตามประกาศพื้นที่เชียงราย
  7.วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 29 มิ.ย. 63
   

  งดรับ

  รอบ 1 : Portfolio

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครทางไปรษณีย์
  ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว
  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  2 – 31 ธ.ค. 62
  2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :http://entrance.rmutl.ac.th/Qc 2 – 31 ธ.ค. 62
  3.สมัครด้วยตนเอง เฉพาะกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรมเท่านั้น 12 ม.ค. 63
  4.สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 63
  5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 63
  6.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 30 – 31 ม.ค. 63
  7.ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน 5 – 9 ก.พ. 63
  8.ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 63
  9.วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 29 มิ.ย. 63

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครทางไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางไปรษณีย์รูปแบบธนาณัติ)
  ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว
  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh  เมนูที่ 16
  (และต้องแนบธนาณัติฉบับจริง,สำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน)
  14 – 25 ก.พ. 63
  2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. กดคลิกที่นี่
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร เมนูที่ 17 และนำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครดังกล่าว ไปชำระเงินสด ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
  หลังชำระเงินอย่างน้อย 3 วันให้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh  เมนูที่ 12
  14 – 29 ก.พ. 63
  3.สมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ)
  เอกสารที่ต้องนำมา : บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
  7 มี.ค. 63
  4.สอบข้อเขียน ยกเว้น
  4.1 กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป เฉพาะผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.6 เพื่อสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี , 5ปี และ
  4.2 กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะแล้ว ไม่ต้องสอบข้อเขียน ให้รอสอบสัมภาษณ์
  28 มี.ค. 63
  5.ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 เม.ย. 63 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  6.สอบสัมภาษณ์ 17 เม.ย. 63 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
  7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย. 63 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  8.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27 22 -23 เม.ย. 63
  9.ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน
  (พิมพ์ใบชำระเงินที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 28
  29 เม.ย. – 3 พ.ค. 63
  10.ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 63
  11.วันเปิดภาคเรียนการศึกษา 29 มิ.ย. 63

  รอบการรับสมัคร

  รอบ 1 :TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครออนไลน์ 2-31 ธ.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
  • ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  ***ไม่มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครออนไลน์ 14 - 29 ก.พ. 63
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  ***มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  รอบ 3 : TCAS3 Admission 1

  • รับสมัครออนไลน์ 17 – 27 เม.ย. 63
  • ระดับ ม.6 เท่านั้น
  • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
  • เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ
  • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
  • รับสมัครทั่วประเทศ

  *** มีสอบสัมภาษณ์

  รอบ 4 :TCAS 4 Admission 2 (งดรับ)

  รอบ 5 : TCAS 5 ล้านนา รับตรง (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  *** มีสอบสัมภาษณ์

  หลักสูตรที่เปิดรับ

  กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


  รหัส
  หลักสูตร
  คุณวุฒิที่รับสมัคร
  แผนรับ
  เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
  TCAS 1
  TCAS 2
  851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ม.6ทุกแผนการเรียน
  30
  2.50
  852 ปวส.ไฟฟ้า ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  30
  2.00
  853 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  2.00
  854 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาช่างก่อสร้า่ง ชางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เทียบเท่ากับที่ยกเว้น)
  30
  2.00
  855 ปวส.ช่างกลการเกษตร ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ช่างกลเกษตร ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะหรือเทียบเท่า
  30
  2.00
  151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
  60
  2.50
  151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
  2.50
  153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในประเภทวิชาอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  60
  2.50
  154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  2.50
  155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
  50
  3.00
  156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผน ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา)
  60
  2.50
  157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
  30
  2.50
  251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.00
  253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.00
  254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.50
  255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  15
  2.00
  651 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  15
  2.00
  653 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  60
  2.50
  655 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  30
  2.00
  656 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน ปวส.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.00