กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัคร
 
 
1.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
1 ธ.ค. -31 ธ.ค. 61
 
1.2 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
1 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62
2
สอบสัมภาษณ์
20 ม.ค. 62
3
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
24 ม.ค. 62
4
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
30 – 31 ม.ค. 62
5
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
6 – 10 ก.พ. 62
6
ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
10 มิ.ย. 62
7
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
17 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัคร
 
 
1.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
15 ก.พ. -28 ก.พ. 62
 
1.2 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qt
15 ก.พ. -14 มี.ค 62
 
1.3 รับสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
23 ก.พ. 62
2
สอบข้อเขียน (เฉพาะ ปวช./ปวส.)
 
 
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 เม.ย. 62
 
2.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
7 เม.ย. 62
3
ประกาศผลสอบข้อเขียน
10 เม.ย. 62
4
สอบสัมภาษณ์
18 เม.ย. 62
5
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
20 เม.ย. 62
6
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
24 – 25 เม.ย. 62
7
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
1 – 5 พ.ค. 62
8
ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
10 มิ.ย. 62
9
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
17 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รอบ 3 : TCAS3 รับตรงร่วม (ม.6)

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท.URL : http://www.cupt.net
17 – 29 เม.ย. 62
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 พ.ค. 62
3
สอบสัมภาษณ์
13 พ.ค. 62
4
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
16 พ.ค. 62
5
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
17 -20 พ.ค. 62
6
ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
10 มิ.ย. 62
7
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
17 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รอบ 4 :TCAS 4 Admission (ม.6)

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท.URL : http://www.cupt.net
9 – 19 พ.ค. 62
2
สอบสัมภาษณ์
2 มิ.ย. 62
3
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
5 มิ.ย. 62
4
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
6 – 7 มิ.ย. 62
5
ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
10 มิ.ย. 62
6
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
17 มิ.ย. 62

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเร็ว ๆ นี้

รอบการรับสมัคร

รอบ 1 :TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธ.ค. -31 ธ.ค. 61 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • รับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
 • ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท

***ไม่มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครทางไปรษณีย์ 15 – 28 ก.พ. 62 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 • รับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. – 14 มี.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qt
 • สมัครตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย 23 มี.ค. 62
 • ค่าสมัคร 300 บาท

***มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

รอบ 3 : TCAS3 รับตรงร่วม (ม.6)

 • รับสมัครออนไลน์ 17 – 29 เม.ย. 62
 • ระดับ ม.6 เท่านั้น
 • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
 • เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ
 • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
 • รับสมัครทั่วประเทศ

*** มีสอบสัมภาษณ์

รอบ 4 :TCAS 4 Admission (ม.6)

 • รับสมัครออนไลน์ 9 – 19 พ.ค. 62
 • ระดับ ม.6 เท่านั้น
 • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
 • เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ
 • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
 • รับสมัครทั่วประเทศ

*** มีสอบสัมภาษณ์

รอบ 5 : ล้านนา รับตรง (ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท

*** มีสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรที่เปิดรับ

กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
จำนวนรับ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
TCAS 1
TCAS 2
851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ม.6ทุกแผนการเรียน
30
2.50
2.50
151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกวิชา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
20
2.50
2.50
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สา ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
30
2.50
2.50
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรม
30
2.50
2.50
155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
30
3.00
2.50
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
30
2.50
2.50
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี) ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
2.50
2.50
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
2.00
2.00
253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
2.00
2.00
254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี); ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
3.00
2.50
552 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
30
2.50
2.50
553 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
2.50
2.50
554 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน ปกติ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
25
3.00
2.50
555 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ
30
2.50
2.50
557 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคพิเศษ (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
20
2.50
2.50
558 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
20
2.50
2.50
651 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
30
2.00
2.00
653 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
60
3.00
2.50
655 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
30
2.00
2.00