โลโก้เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


 

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหา :


 
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile Code
ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1001 6140
ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4007 6095
ผศ.นฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5008 6162
ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   6004
นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1200 6043
ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1101 6082
นางสาวณภัทร ปัญญาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร/วิเทศสัมพันธ์ 1002 6007
นางหนิม หลวงลัด เจ้าหน้าที่งานบริการ สำนักงานบริหาร/วิเทศสัมพันธ์ 1012 6011
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร/ประกันคุณภาพการศึกษา 1302 6009
นางสาวชื่นหทัย เสมอจิต นักตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 1012 6218
นางสาวชมนพร นามวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ 1203 6005
นางจิราวรรณ น่วมคำนึง บุคลากร งานสารบรรณ 1201 6045
นางสาวยุพิน วรกุลชน นักวิชาการศึกษา สหกิจศึกษาและโครงการพิเศษ 1301 6112
นายกวินวุฒิ สุทธนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 2002 6024
นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 1208,0 6013
นางชนิกานต์ คำสมุทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3008 6015
นางธีราพร ราชคมน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5000 6030
นางสาวพิชญากร หล้าปา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5001 6022
นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5992 6047
นางสาวมัลลิกา กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5558 6238
นายสถาพร ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการหลวง โครงการหลวง 5558 6239
นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าวิชาการ งานทะเบียน/วิชาการ 1111 6020
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน/วิชาการ 1111 6019
นางสาวชลวีร์ ชนกล้าหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทะเบียน/วิชาการ 1113 6018
นางสาวฐาปนีย์ แสงคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทะเบียน/วิชาการ 1112 6021
นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา 5889 6014
นายสุระพงษ์ โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 1144 6025
นางสาวปิยะดา ครูบา นักวิชาการศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1144 6026
นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพยาบาลและนักศึกษาวิชาทหาร 1124 6027
นางวรินยา ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ 1132 6029
นางจามจุรี ฟ้าคำตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 1303 6016
นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลินิกเทคโนโลยี 1131 6219
นางโสมวรรณ ทิพจร รอง ผอ.กศ.ช. /หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1140 6032
นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141 6034
นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141 6036
นายธีรศักดิ์ นรรัตน์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141 6037
นายกฤษณะ เขื่อนเพ็ชร์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141 6038
นายคมกฤต ปัญญาติ๊บ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141 6220
นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง บรรณารักษ์ ห้องสมุด 2001 6039
นายวัชรพันธ์ ศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ห้องสมุด 2001 6240
นางสาวสายสมร ติ๊บมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์และแผน 1210 6041
นางสาวรสสุคนธ์ พุทธวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์และแผน 1211 6042
นางผุสดี สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ 1220 6044
นางสีไร กันตุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ 1205 6010
นางสาวทิพย์สุดา พรหมจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ 1124 6221
นางสุพัตรา ตาดคำ หัวหน้าหน่วยการเงิน หน่วยการเงิน 1240 6050
นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงิน 1243 6052
นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยบัญชี 1244 6048
นางสิรินภา แสนพรม นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงิน 1241 6046
นางมะลิวัลย์ อยู่อินทร์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ งานคลังและพัสดุ 1233 6057
นางสาวคนึงนาฎ เหมือนสิงห์ นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ 1231 6055
นางรัตนา อุมาลี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ 1232 6056
นางสาวจินดา เชื้อเมืองพาน นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ 1235 6058
นางสาวปาณิสรา ทองคำเอี่ยม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1236 6241
นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง วิศวกร งานบริการอาคารสถานที่ 1250 6059
นางนิภากร สุโพธิ์ภาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ 1251 6060
นายวีรวุฒิ ทุนใจ เจ้าพนักงานแผนกอาคารสถานที่ งานบริการอาคารสถานที่ 1252 6061
นายภาณุพงษ์ ราชคมน์ ช่างเทคนิค งานบริการอาคารสถานที่ 1252 6062
นายวสันต์ ปงกันทา ช่างไฟฟ้า งานบริการอาคารสถานที่ 1258 6064
นายสุธรรม มูลฟู ช่างเทคนิค (ประปา) งานบริการอาคารสถานที่ 1259 6065
นางสุภาวดี จอมแก้ว หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ งานเอกสารการพิมพ์ 1254 6028
นายประพันธ์ เวียงสมุทร ผู้ปฏิบัติงานช่างทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ 1258 6072
นายสิงห์คำ หลวงลัด ผู้ช่วยช่างทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ 1258 6066
นายขวัญเมือง สุโพธิ์ภาค พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256 6067
นายบุญธรรม อยู่อินทร์ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256 6068
นายสมนึก ศรีสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256 6070
นายมงคล ฟองเมฆ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256 6071
นายประสิทธิ์ นาสร้อย จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6074
นายบุญเรือง พรมยศ จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6075
นายสมหวัง อินคำตา จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6076
นายโสภณ แรงจินะ จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6078
นายบุญยัง เมืองมูล จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6080
นายศรีใจ ศรีอินแก้ว จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6225
นายชาญไชย กวาวสิบสาม จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6244
นายวีระ คำตุ้ม จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6245
นายพีรพงศ์ พุทธานนท์ จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6248
นายณรงค์ศักดิ์ สมประสงค์ จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป 1257 6246
นางมณี ทิพย์พิมาย แม่บ้าน โรงยิมอัฒจรรย์   6251
นางสุนทร อินฝั้น แม่บ้าน ศูนย์วัฒนธรรม   6252
นางอำพูน ใจโผก แม่บ้าน อำนวยการ   6253
นางวันเพ็ญ ชัยวังเย็น แม่บ้าน อำนวยการ   6254
นางจันทร์พร สุวรรณ แม่บ้าน อำนวยการ   6255
นางจันทร์สม ถาแก้ว แม่บ้าน วิทยบริการ   6256
นางอรุณี เต้าทรงงาม แม่บ้าน วิทยบริการ   6257
นางสมหมาย ขำเขียว แม่บ้าน วิทยบริการ   6258
นางจันทร์เพ็ญ เรื่องศรี แม่บ้าน ไฟฟ้า   6259
นางเล็ก วรรณธิกูล แม่บ้าน ไฟฟ้า   6260
นางมาลัย คุณธรใจ แม่บ้าน ตึกแอล   6261
นางแสงหล้า วิริยะ แม่บ้าน อุตสาหการ   6262
นางพิมพ์ กองสานุกา แม่บ้าน บริหาร/ศึกษา   6263
นางวราภรณ์ พงษ์ศฺริไพบูลย์ แม่บ้าน บริหาร/ศึกษา   6264
นางภัทราวดี ติ๊บคำ แม่บ้าน บริหาร/ศึกษา   6265
นางมาลา ศรียอด แม่บ้าน บริหาร/ศึกษา   6266
นางพรรณทิพย์ นะกำ แม่บ้าน โยธา   6267
นางกนกวรรณ ใจโพก แม่บ้าน โยธา   6268
นางรัตนาพร นครจักร แม่บ้าน โยธา   6269
นางสุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2012 6083
ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4201 6084
ผศ.ดร.พิเชษฐ เหมยคำ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4207 6085
นายธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4204 6086
นายนิวัติ นวลกัน อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4207 6087
นายขจร อนุดิตย์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4203 6088
นายชญภพ บุญทาศรี อาจารย์ สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4205 6089
นายจำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4206 6090
นางสาวชุมพร สุนทร เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4207 6094
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3012 6099
ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4007 6096
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559 6097
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559 6098
ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2010 6100
ผศ.เอกชัย ชัยดี อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559 6101
ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4157 6120
นายเพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4154 6103
ผศ. ว่าที่ รต.ประกาศิต ศรีทะแก้ว อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4100 6104
นายนิคม ธรรมปัญญา อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4151 6105
นายทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4150 6107
นายชัชวาลย์ แข่งขัน เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5992 6108
นางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559 6109
นายธีรวัฒน์ ผุสดี เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5992 6226
นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6111
นายณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6113
นายนุรักษ์ ไชยศรี อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6114
ผศ.ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6115
นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6117
นายพิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6118
นายประภาส สุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6119
นายพิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6120
นายอำนวย คำบุญ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4601 6249
ผศ.ศิระพงศ์ ลือชัย อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600 6122
ผศ.วรพจน์ ศิริรักษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600 6123
นายณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4602 6124
ผศ.พีรวัตร ลือสัก อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4600 6125
นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4600 6126
นายเจษฎา คงชื่น อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4602 6127
นายนิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600 6128
นายสมควร สงวนแพง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601 6129
นายกำพล จินตอมรชัย อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601 6130
นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601 6136
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4400 6141
นายชัชชัย สีตา นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600 6131
ดร.มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6132
ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6133
ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6134
ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6135
นายเจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6139
นายศราวุธ เรือนศรี อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6137
นายเอกวัฒน์ ญาณะวงษา อาจารย์ สาขาวิชา ช่างโยธา 4400 6138
นางสาวอรสร ธรรมสรางกูร อาจารย์ สาขาวิชา ช่างโยธา 4400 6142
นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4400 6143
ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6227
นายดาวิตร ทารัตน์ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6144
นายจตุรงค์ คำขาว นักวิชาการศึกษา สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401 6146
นายกฤษดา ทัศกานิเวศน์ ช่างไฟฟ้า ห้องสโตร์ / ศูนย์เครื่องมือวัด 2011 6247
นายสุทธิพงษ์ ยอดยา วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวัด 5559 6148
ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4 6159
ดร.แววดาว พรมเสน อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113 6150
ดร.วรีวรรณ เจริญรูป อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113 6154
นางชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114 6151
นางสุวิสา ทะยะธง อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114 6149
นางสาวจรัสศรี โนมี อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114 6157
ดร.โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4 6153
ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4 6160
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4 6158
ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5122 6161
นางธนีนุช เร็วการ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5122 6163
นางกนกอร จิตจำนงค์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5122 6164
นางสาวภัรทราพร สมเสมอ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120 6165
นางสาวกรปภา จันทราพูน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120 6165
นางสุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5555 6167
นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5555 6168
ดร.ณิชภัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120 6169
นางสาวรสริน จอห์นสัน ผู้ช่วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5017 6170
นางกลุพรภัศร์ ภราดรภิบาล อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5131 6171
ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130 6172
นางสาวศิรินาฎ จันทนะเปลิน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130 6173
นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5017 6174
นางสาวอวยพร ต๊ะวัน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130 6175
นายปรีชา พลชัย อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5140 6180
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รอง ผอ.กศ.ช. สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143 6178
ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5141 6243
นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143 6177
นางกมลลักษณ์ ชัยดี อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142 6167
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143 6181
นางสาวบุญญรัตน์ อ่ำสุรา อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142 6228
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142 6182
นางสาวศิริมาตย์ ธรรมวงค์ นักวิชาการศึกษา งานบุคลากร 1221 6236
นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6184
ดร.อุสิธารา จันตาเวียง อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6185
นางสาววรวรรณ สลีสองสม อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6187
นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6188
นางสาวธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6189
ดร.ณัฐกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6229
นางสาววิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211 6186
รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240 6003
ผศ.ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240 6194
ดร.ปองสุข ศรีชัย อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240 6192
นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์/หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 5240,2002 6191
นางสาวรจนา บุญลพ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240 6193
นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5220 6195
นางสาวสิริสาสน์ พันธ์มณี อาจารย์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5220 6196
ดร.วิยะดา มีศรี อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5220 6201
นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5220 6200
นายอนิรุจ สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5220 6190
นายบุญสม น่วมคำนึง อาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ (พลศึกษาและนันทนาการ) 1150 6198
นายทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ (พลศึกษาและนันทนาการ) 1150 6199
ผศ.มานัส แสวงงาม อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200 6203
ดร.มนต์ธิรา สุวรรณประภา อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200 6204
ผศ.ดร.ภสัชชา อินพูลใจ อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200 6231
ผศ.กนกทิพย์ อโนราช อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200 6206
นายชัยยุทธ นนทะโคตร อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3000 6207
ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3001 6208
ดร.สมอ บุญพันธ์ อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3000 6209
ดร.ถาวร อินทโร อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3000 6210
นายสุริยงค์ ประชาเขียว อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3001 6211
ดร.กรุณา ใจนนถีย์ อาจารย์ แผนกวิชาเคมี 3001 6212
นายกนกพงษ์ ศรีเที่ยง อาจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3001 6213
ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ อาจารย์ แผนกวิชาเคมี 3001 6214
ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์ แผนกวิชาเคมี 3000 6215
นางกาญจนา บุญทาศรี อาจารย์ สาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3200 6216
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300 6217
นายสรายุธ บุญช่วย นักวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3015 6233
ดร.สุบิน ใจทา อาจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3000 6237
รศ.ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ อาจารย์ แผนกวิชาวคณิตศาสตร์ 3200 6202
นางสาวพรพิมล กุณมา อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200 6205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา