โลโก้เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


 

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหา :


 
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
โทรศัพท์
รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1001
ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4007
ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ 5113
ดร.ถาวร อินทโร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3008
นางโสมวรรณ ทิพจร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1200
นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 1101
นางสาวณภัทร ปัญญาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานบริหาร/วิเทศสัมพันธ์ 1002
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร/ประกันคุณภาพการศึกษา 1102
นางสาวชมนพร นามวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ งานบุคลากร 1210
นางสาวพิชญากร หล้าปา เจ้าพนักงานธุรการ งานสารบรรณ 1204
นางสาวยุพิน วรกุลชน นักวิชาการศึกษา สหกิจศึกษาและโครงการพิเศษ 1301
นายกวินวุฒิ สุทธนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 2002
นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 1208
นางชนิกานต์ คำสมุทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3008
นางธีราพร ราชคมน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5001
นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5992
นางสาวมัลลิกา กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5558
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ งานทะเบียน/วิชาการ 1114
นายรัตนโชค ผาคำ นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน/วิชาการ 1113
นางสาวฐาปนีย์ แสงคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทะเบียน/วิชาการ 1112
นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ 0,1999
นายสุระพงษ์ โด่งดัง นักวิชาการศึกษาชานาญการ งานกิจการนักศึกษา 2002
นางสาวปิยะดา ครูบา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1144
นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพยาบาลและนักศึกษาวิชาทหาร 2002
นางวรินยา อุโมงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ งานวิจัยและบริการวิชาการ 1132
นางจามจุรี ฟ้าคำตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 1303
นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141
นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141
นายธีรศักดิ์ นรรัตน์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141
นายกฤษณะ เขื่อนเพ็ชร์ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141
นายคมกฤต ปัญญาติ๊บ ช่างเทคนิค งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1141
นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง บรรณารักษ์ ห้องสมุด 2001
นางสาวจิราวรรณ หทัยรัตนกุล บุคลากร ห้องสมุด 2000
นางสาวสายสมร ติ๊บมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานสารบรรณ 1203
นางสาวรสสุคนธ์ พุทธวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานยุทธศาสตร์และแผน 1003
นางผุสดี สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ 1220
นางสาวสีไร กันตุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา 3201
นางสุพัตรา ตาดคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงิน/บัญชี 1240
นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงิน/บัญชี 1243
นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงิน/บัญชี 1244
นางศิรินภา แสนพรม นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน/บัญชี 1241/1273
นางสาววริศรา นาเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน/บัญชี 1241
นางมะลิวัลย์ อยู่อินทร์ นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ 1233
นางสาวคนึงนาฎ เหมือนสิงห์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานคลังและพัสดุ 1231
นางรัตนา อุมาลี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ 1232
นางสาวจินดา เชื้อเมืองพาน นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ 1235
นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง วิศวกรชำนาญการ งานบริการอาคารสถานที่ 1250
นายวีรวุฒิ ทุนใจ เจ้าพนักงานแผนกอาคารสถานที่ งานบริการอาคารสถานที่ 1252
นายภาณุพงษ์ ราชคมน์ ช่างเทคนิค งานบริการอาคารสถานที่ 1252
นายวสันต์ ปงกันทา ช่างไฟฟ้า งานบริการอาคารสถานที่ 1258
นายสุธรรม มูลฟู ช่างเทคนิค (ประปา) งานบริการอาคารสถานที่ 1259
นางสุภาวดี จอมแก้ว หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ งานเอกสารการพิมพ์ 1254
นายประพันธ์ เวียงสมุทร ผู้ปฏิบัติงานช่างทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ 1258
นายสิงห์คำ หลวงลัด ผู้ช่วยช่างทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ 1258
นายขวัญเมือง สุโพธิ์ภาค พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256
นายบุญธรรม อยู่อินทร์ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256
นายสมนึก ศรีสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256
นายมงคล ฟองเมฆ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการอาคารสถานที่ 1256
ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4202
นางสุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2012
ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4201
ผศ.ดร.พิเชษฐ เหมยคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4207
นายธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ สาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4204
นายนิวัติ นวลกัน อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4207
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3012
ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4007
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559
ผศ.ดร.เอกชัย ชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559
ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4157
นายเพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4154
ผศ. ว่าที่ รต.ประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4100
นายทัชชกร ธรรมปัญญา อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4151
ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4150
นายชัชวาลย์ แข่งขัน อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5992
นายวุฒิไกร ธรรมวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5559
นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายนุรักษ์ ไชยศรี อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
ผศ.ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4300
นายพิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายประภาส สุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายพิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4301
นายอำนวย คำบุญ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4601
ผศ.ดร.ศิระพงศ์ ลือชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600
ผศ.ดร.วรพจน์ ศิริรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600
นายณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4602
ผศ.พีรวัตร ลือสัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4600
นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4600
นายเจษฎา คงชื่น อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4602
นายนิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600
นายสมควร สงวนแพง อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601
นายกำพล จินตอมรชัย อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601
นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4601
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4400
นายชัชชัย สีตา นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4600
ผศ.ดร.มนต์ชัย ปัญญาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
ผศ.ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายเจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายศราวุธ เรือนศรี อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายเอกวัฒน์ ญาณะวงษา อาจารย์ สาขาวิชา ช่างโยธา 4400
ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ สาขาวิชา ช่างโยธา 4400
ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4400
นางสาวภัทรมน วงราช อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
ดร.นฤนาถ เหมะ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายดาวิตร ทารัตน์ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายจตุรงค์ คำขาว อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4401
นายกฤษดา ทัศกานิเวศน์ ช่างไฟฟ้า ห้องสโตร์ / ศูนย์เครื่องมือวัด 2011
นายสุทธิพงษ์ ยอดยา วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวัด 5559
ผศ.ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ 5113
ผศ.ดร.แววดาว พรมเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113
ดร.วรีวรรณ เจริญรูป อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113
นางชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114
นางสุวิสา ทะยะธง อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114
นางสาวจรัสศรี โนมี อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5114
ดร.โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4
ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร อาจารย์ สาขาวิชา บช.บ.การบัญชี 5113-4
นางธนีนุช เร็วการ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5122
นางกนกอร จิตจำนงค์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5122
นางสาวภัรทราพร สมเสมอ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120
นางสาวกรปภา จันทราพูน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120
ผศ.นฐ พชรธนนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5555
นางสุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5555
นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 5555
ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5120
นายธนวัฒน์ ขัติวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการ 5555
นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5131
ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130
นางสาวศิรินาฎ จันทนะเปลิน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130
นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5017
นางสาวอวยพร ต๊ะวัน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.การตลาด 5130
นายปรีชา พลชัย อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5141
นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143
นางกมลลักษณ์ ชัยดี อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5143
นางสาวบุญญรัตน์ อ่ำสุรา อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน อาจารย์ สาขาวิชา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5142
นางสาวศิริมาตย์ ธรรมวงค์ นักวิชาการศึกษา งานบุคลากร 1224
ดร.อุสิธารา จันตาเวียง อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
นางสาววรวรรณ สลีสองสม อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
นางสาวธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
ดร.ณัฐกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
นางสาววิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 5211
รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240
ดร.ปองสุข ศรีชัย อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240
นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240,2002
ดร.รจนา บุญลพ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5240
นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5220
ดร.วิยะดา มีศรี อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5220
นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ 5220
นายอนิรุจ สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5220
นายทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ (พลศึกษาและนันทนาการ) 1150
นางสาวกันต์ฤทัย เนื้ออุ่น อาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ (พลศึกษาและนันทนาการ) 1150
ผศ.มานัส แสวงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200
ผศ.ดร.มนต์ธิรา สุวรรณประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200
รศ.ดร.ไภสัชชา อินพูลใจ รองศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200
ผศ.กนกทิพย์ อโนราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200
นายชัยยุทธ นนทะโคตร อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3000
ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3001
ดร.สมอ บุญพันธ์ อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3000
นายสุริยงค์ ประชาเขียว อาจารย์ แผนกวิชาฟิสิกส์ 3001
ดร.กรุณา ใจนนถีย์ อาจารย์ แผนกวิชาเคมี 3001
ผศ.กนกพงษ์ ศรีเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3001
ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ อาจารย์ แผนกวิชาเคมี 3001
ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาเคมี 3000
ดร.กาญจนา บุญทาศรี อาจารย์ สาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3200
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ อาจารย์ สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4207
นายสรายุธ บุญช่วย นักวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3015
ผศ.ดร.สุบิน ใจทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 3000
รศ.ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ รองศาสตราจารย์ แผนกวิชาวคณิตศาสตร์ 3200
ดร.พรพิมล กุณมา อาจารย์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 3200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา