โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร


audom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ
รองอธิการบดี

 piche

 piche

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
ดร.อังกูร ว่องตระกูล
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา