โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร


 
piche
รองอธิการบดี

 piche

 piche

 
 
 
 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา