โลโก้เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การจัดการองค์ความรู้


 

 รูปแบบของการจัดการองค์ความรู้ มทร.ล้านนา เชียงราย

  • KM การจัดการเรียนการสอน : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
  • KM การบริหารจัดการ : เทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  • KM การวิจัย : เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน (งบประมาณใน และภายนอก)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา